ค่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่าย “การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ ด้วยโปรแกรม GSP” และ “ค่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ” มีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 300 คน ณ หอประชุมศรีปทุม 1 และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ในวันที่ 8-9 กันยายน 2561

855 total views, 2 views today