ข้อมูลทั่วไป

เอกลักษณ์และสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน                        พระเกี้ยวน้อย

อักษรย่อ                                          ต.อ.พ.อบ.

ปรัชญาของโรงเรียน                     ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม

คติพจน์                                           สิกฺขาชีวี ชีวิตฺมาหุมหคฺฆํ        ชีวิตทวีค่า  การศึกษาชี้นำ

สีประจำโรงเรียน                           ชมพู

ต้นไม้ประจำโรงเรียน                    ชมพูพันธุ์ทิพย์

สีประจำคณะสี                    คณะราชพฤกษ์            สีเหลือง

คณะราชาวดี               สีแสด

คณะอินทนิล               สีน้ำเงิน

คณะมโนรมย์               สีแดง

คณะเพชรนารายณ์     สีเขียว

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

        — พระพุทธชัยมงคลศรีปทุม

—  พระพุทธรูป ประจำพิธีหน้าเสาธง

— ศาลพระพรหมศรีปทุมเทพพิทักษ์

— ศาลเจ้าแม่กวนอิม

— พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

— พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

— พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพลงประจำโรงเรียน                      มาร์ช ต.อ.พ.อบ.

คำขวัญประจำโรงเรียน                  เรียนดี วินัยดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม กิจกรรมเลิศ

อัตลักษณ์  (Identity)                    “มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  รักษ์สิ่งแวดล้อม”

เอกลักษณ์  (Uniqueness)             “สวนสวย  โรงเรียนงาม”

ค่านิยม  (Value)                          คุณธรรมเด่น  เน้นวิชาการ

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) ยิ้ม / ไหว้ / ทักทายกัน

 

7,420 total views, 1 views today