ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

 

ลำดับ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง ปี พ.ศ.
1 นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์ ครูใหญ่ 2521
2 นายพิชัย มุขสมบัติ ผู้อำนวยการ 2521-2530
3 นายจำนง เกลียวทอง ผู้อำนวยการ 2531-2536
4 ว่าที่ร้อยตรีสุนัย เสงี่ยมศักดิ์ ผู้อำนวยการ 2537-2541
5 นางวัฒนา วัฒนสโรช ผู้อำนวยการ 2542-2545
6 นายวิชัย ศิริบูรณ์ ผู้อำนวยการ 2546-2553
7 ดร.ศรีสมบัติ ภูมิเขียว ผู้อำนวยการ 2553-2554
8 นางพัชรินทร์  สันตินิยม ผู้อำนวยการ 2554-2555
9 นายชาญ สกุลพอง ผู้อำนวยการ 2555-2559
10 นางสาวเอื้อมพร  สายเสมา ผู้อำนวยการ 2559-2562
10 นายชาคริต พิมพ์หล่อ ผู้อำนวยการ 2562-ปัจจุบัน

4,201 total views, 3 views today