“KICK OFF” สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนPfizerให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

          11 ตุลาคม 2564 ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “KICK OFF สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน”   ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี  การจัดการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ เป็นนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเกราะป้องกันโรค  โควิด 19 ให้กับนักเรียน โดยเป็นความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 12 – 18 ปี ซึ่งศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา  เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน ลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา และสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียน On Site ในภาคเรียนที่ 2

          การฉีดวัคซีนในครั้งนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี มีนักเรียนที่แสดงความจำนงในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จำนวนทั้งสิ้น 1,697 คน โดยโรงเรียนได้จัด  จุดบริการทั้งสิ้น 5 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 ลงทะเบียน จุดที่ 2 รับบัตรคิว จุดที่ 3 คัดกรอง จุดที่ 4 ฉีดวัคซีน และจุดที่ 5 สังเกตอาการ และมีการฉีดวัคซีนเป็น 3 ระยะ ได้แก่  วันที่ 11 ตุลาคม 2564 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2564 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และวันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สำหรับนักเรียนบางส่วนที่ไม่ได้ยื่นความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนเนื่องด้วยผู้ปกครองไม่อนุญาต หรือเหตุอื่นใดก็ตาม หากยังประสงค์จะรับวัคซีน โปรดติดต่อกับงานอนามัยโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ก่อนวันที่ 18 ตุลาคม 2564 และ ก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2564.

5,591 total views, 1 views today