หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563

ระดับ หลักสูตร หมายเหตุ
มัธยมศึกษาตอนต้น 1. วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (STM.)  
2. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ (SME)  
3. ส่งเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ (AP)  
4. ส่งเสริมศักยภาพเหล่าทหาร-ตำรวจ(PRE CADET)  
5. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
6. ภาษา ศิลปะ  
7. ภาษา การงานอาชีพ  
8. ส่งเสริมศักยภาพทางด้านกีฬา ฟุตบอล MOU สโมรสรฟุตบอล UFC  
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1. วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (วทคส.)  
2. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์  
3. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์  
4. ห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพเหล่าทหาร-ตำรวจ   (Pre – cadet)  
5 ห้องเรียน ภาษาจีน – ญี่ปุ่นเพื่อธุระกิจ 4.0 MOU CP ALL  
6. ห้องเรียน ทวิศึกษา (ปวช.+ม.6) MOU วิทยาลัยสารพัดช่าง  
7. ห้องเรียน ทวิศึกษา (ปวช.+ม.6) MOU วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวฯ  

2,870 total views, 1 views today