วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและนโยบาย

วิสัยทัศน์  (VISION)

ผู้เรียนมีความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล และมีการบริหารจัดการที่ดี

 

พันธกิจ  (MISSION)

 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อมและมีทักษะชีวิต
 3. พัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล
 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

เป้าประสงค์  (GOAL)

 1. ผู้เรียน มีวินัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อมมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ครูและบุคลากรมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
 3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 

กลยุทธ์(Strategy)

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม และ

มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงเต็มตามศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

นโยบายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล
 4. บริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้

1,979 total views, 4 views today