ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีได้ก่อตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2558 ในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  นามเดิมชื่อโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร  ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2521  ขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนสารพัดช่างจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสถานที่ทำการสอนชั่วคราวโดยมี นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  ต่อมาปีการศึกษา 2522ทางราชการพิจารณาย้ายสถานที่จากเดิม   ไปก่อสร้างบริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ดงคำอ้อ  ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  มีเนื้อที่ 109 ไร่  3  งาน  21  ตารางวา เป็นที่ทำการจนถึงปัจจุบัน  มีนายพิชัย  มุขสมบัติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนแรก  ในปีการศึกษา 2558  โดยการนำของนายชาญ  สกุลพองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ครู-อาจารย์ นักเรียนศิษย์เก่าสมาคมผู้ปกครองและครูศรีปทุมพิทยาคาร  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน  ได้นำโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี   โดยมีอุดมการณ์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  ขยายโอกาสและสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับผู้เรียน   และได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2545 มาตรา36และมาตรา37แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา 2547 จึงให้โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ถนนคลังอาวุธ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีเปลี่ยนชื่อเป็น“โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี” ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558  ลงนามโดยนายประวิทย์ หลักบุญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีเป็นโรงเรียนสหศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่  ถนนคลังอาวุธ  ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000 โทรศัพท์ 045-314709  โทรสาร 045-355103

6,626 total views, 6 views today