ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

        ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยลายให้เปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ที่จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ผสมผสาน(Hybrid learning) โดยยึดรูปแบบ On-Site เป็นหลัก
ภายใต้มาตรการ 6 ข้อ มาตรการเสริม 6 ขอ และมาตรการเข้ม 7 ข้อ
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจึงดำเนินการจัดการเรียนการสอนดังนี้
เปิดเรียน : 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565

  •  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เรียน On-Site

  • โดยสลับสัปดาห์กลุ่ม A(เลขที่คี่) กับกลุ่ม B(เลขที่คู่)

    – สัปดาห์ที่ 1: วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565 กลุ่ม A เรียน On-Site , กลุ่ม B เรียน Online

    – สัปดาห์ที่ 2: วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565 กลุ่ม B เรียน On-Site , กลุ่ม A เรียน Online

  • สลับหมุนเวียนกันไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

  • สำหรับการเข้าออกโรงเรียน

    – ให้บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสฯ อย่างเคร่งครัด

399 total views, 1 views today