บทความวิจัย (โดย..นางสาวจิรนุช บุตรราช) : การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ร่วมกับกิจกรรมเพลงแปลไทย- จีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-จีนธุรกิจ 4.0 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

815 total views, 1 views today