ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ

ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี จะดำเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา 2563 ให้สูงกว่าปีการศึกษา 2562 อย่างน้อยร้อยละ 3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

(1)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

(2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

(3)  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

และ (4) ทุกกลุ่มสาระดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. ได้กำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดด้านคุณภาพของผู้เรียน โดยมาตรฐานข้อ(2) นักเรียนตั้งใจเรียนและมีความรับผิดชอบ มี 3 ตัวชี้วัด คือ

1) นักเรียนร้อยละ 95 ขึ้นไป เอาใจใส่การเรียน มีความเพียรพยายามเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

2) นักเรียนร้อยละ 95 ขึ้นไป มีผลการเรียนปลอด 0, ร, มส, มผ

3) นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นเมื่อเทียบกับภาคเรียนที่ผ่านมา

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระ

ปีการศึกษา 

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ย

2560

47.78 23.87 31.26 27.57 32.62

2561

56.12 28.46 35.72 28.01 37.08

2562

57.71 24.66 29.83 32.58

36.20

 

 

  • ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

กลุ่มสาระ

ปีการศึกษา 

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ย

2560

50.10

19.95 25.73 34.72 24.46 30.99

2561

43.70 23.42 26.47 33.46 25.34

30.48

2562 37.86 20.41 25.78 33.41 24.51

28.39

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

  • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
กลุ่มสาระ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

(เพิ่ม 3%)

ภาษาไทย 2.29 2.15 2.41
คณิตศาสตร์ 2.08 2.26 2.20
วิทยาศาสตร์ 1.81 2.24 2.37
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2.70 2.82 2.90
สุขศึกษาและพลศึกษา 3.20 3.49 3.18
ศิลปะ 3.05 2.82 2.93
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3.20 3.12 3.10
ภาษาต่างประเทศ 2.64 2.54 2.59
เฉลี่ยรวม 2.61 2.68 3.19

 

 

 

1,216 total views, 1 views today