การนิเทศ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

การนิเทศช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
ณ ห้องศรีพลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

          โดยคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประกอบด้วย ดร.เอื้อมพร  สายเสมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี  , นายสุรพล ภูสิธานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา,  นายพิทักษ์ บุญยอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม, นายมนัส โฉมฉลวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร และ นายวิเชียร แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี เข้ารับการนิเทศฯ

2,534 total views, 1 views today