รายงานการวิจ้ย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการตั้งถิ่นฐาน วิชาสังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

รายงานการวิจัยในชั้น

525 total views, 1 views today

Read more

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชา ว23104 วิทยาการคำนวณ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมด้วย Scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

756 total views

756 total views, no views today

Read more

บทความวิจัย (โดย..นางสาวจิรนุช บุตรราช) : การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ร่วมกับกิจกรรมเพลงแปลไทย- จีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-จีนธุรกิจ 4.0 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

815 total views

815 total views, 1 views today

Read more

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนตามรูปแบบซิปปา รายวิชา ง30243 การเขียนโปรแกรมภาษาซี โดย นายวีระยุท เดชพันธ์

การพัฒนาชุดกิจกรรมกา

2,236 total views, 1 views today

Read more