โครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี