ภาพความสำเร็จของสถานศึกษา

ข้อมูลภาพความสำเร็จของสถานศึกษา

ผลงานที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกียรติบัตรแสดงการได้รับรางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ( ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน ) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนร้อยกว่า 2,500 คน สามารถลดก๊าชเรือนกระจกได้ 9,495.70 kgCO2e   ประจำปี 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประทศไทย
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ( พ.ศ. 2559 – 2563 ) สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
นักเรียนสอบติดโครงการโอลิมปิกวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ สอวน.๑ ค่าย ๑ ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มูลนิธิโอลิมปิกวิชาการ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียงระดับคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากมากไปน้อย อยู่ในลำดับที่ 2 ของโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียงระดับคะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากมากไปน้อย อยู่ในลำดับที่ 3 ของโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

 

 สิ่งที่กำลังดำเนินการในปีการศึกษา 2563

ผลงานที่ได้รับรางวัล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขอรับป้ายพระราชทานโรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หมายเลขสมาชิก 7-34000-34 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

1,388 total views, 1 views today