ฝ่ายบริหาร

คณะผู้บริหาร

นางสาวเอื้อมพร สายเสมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายถวิล สุมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายอำนวยการและบริหารงบประมาณ

นายเกรียงไกร สอนอาจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวอังคณา นาสารี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายวีระชัย  มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

642 total views, 1 views today