ฝ่ายบริหาร

คณะผู้บริหารปัจจุบัน

คณะผู้บริหารปี 2564

นายชาคริต พิมพ์หล่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

นายอดุลย์ หลักชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายอำนวยการและบริหารงบประมาณ

นายเกรียงไกร สอนอาจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน


นางสาวอังคณา นาสารี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายณราชัย รวมแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไป

6,948 total views, 1 views today