ฝ่ายบริหาร

คณะผู้บริหาร

นายเกรียงไกร  สอนอาจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

นายวีระชัย  มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายอำนวยการและบริหารงบประมาณ

นายเกรียงไกร สอนอาจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวอังคณา นาสารี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายวีระชัย  มณีพิมพ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไป

2,672 total views, 3 views today