ฝ่ายบริหาร

คณะผู้บริหาร

นายชาคริต พิมพ์หล่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

นายอดุลย์ หลักชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายอำนวยการและบริหารงบประมาณ

นายเกรียงไกร สอนอาจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน


นางสาวอังคณา นาสารี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายณราชัย รวมแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไป

4,149 total views, 6 views today