ประกาศ : แจ้งการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 1-11 ตุลาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี แจ้งการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 1-11 ตุลาคม 2564 และเดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนี้