ประกาศ เรื่อง การรับสมัครร้านค้าขายอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2563

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
เรื่อง การรับสมัครร้านค้าขายอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2563
………………………………………………………

          ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี มีความประสงค์จะทำการรับสมัครร้านค้าขายอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2563
เพื่อจัดจำหน่ายอาหารบริการนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ประมาณ 1,900 คน โดยให้มีอาหารบริการจัดจำหน่ายได้อย่างมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน
ติดต่อขอรับรายละเอียดและใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
ไม่เว้นวันหยุดราชการที่ห้องธุรการโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

1,743 total views, 2 views today