ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2565

-ขอเรียนแจ้งกำหนดการเรียน Onsite ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6
ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมทั้งแจ้งให้นักเรียนตรวจ ATK
และรายงานผลต่อครูที่ปรึกษา โดยผลตรวจต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง

-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1,2,4,5 เรียนออนไลน์ตามรูปแบบที่ครูประจำวิชากำหนด

-คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านมาปฏิบัติงานตามปกติค่ะ ส่งผลตรวจ ATK ที่มีระยะเวลาการตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง พร้อมทั้งให้หัวหน้ากลุ่มสาระรายงานผลการตรวจต่อคณะผู้บริหาร

434 total views, 1 views today