ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เรื่อง ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
เรื่อง ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี จะดำเนินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยนำบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร
สัมมนาโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สู่ความเป็นเลิศ(ครั้งที่ 7) ในระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2563
ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง

          เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
จึงปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2563

643 total views, 2 views today