ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(สอวน.คอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีการอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(สอวน.คอมพิวเตอร์)  จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ (สอวน. คอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
…………………………………………….
โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์ (สอวน. คอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

2,184 total views, 1 views today