ต้อนรับท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และงาน “TUP-UBON : มิติใหม่ โรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษา”

ต้อนรับท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และพิธีเปิดงาน “TUP-UBON : มิติใหม่ โรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษา”

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-10.30 น.
ณ โดมอนุสรณ์ 37 ปี ศรีปทุมพิทยาคาร

        เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ไปเป็นประธานเปิดงาน “TUB-UBON : มิติใหม่โรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษา” ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ได้ชมการแสดงโปงลางของนักเรียน และ นิทรรศการหลักสูตรที่หลากหลาย อาทิ ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียน E-Sport, ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ, ห้องเรียนฟุตบอล, ห้องเรียนศิลปะ ทำให้เห็นถึงความสามารถที่หลากหลายของนักเรียน รวมถึงห้องเรียน  ทวิศึกษา ที่จัดการเรียนการสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บวกกับ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งทำให้นักเรียนสายสามัญศึกษา ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสการเรียนในสายอาชีพ ซึ่งเป็นการช่วยเสริมจุดแข็งให้ผู้เรียน ได้มีทั้งองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

        “ขอชื่นชมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ผลักดันเรื่องการสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม หรือ TRUST ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) คือ เรื่อง “โรงเรียนคุณภาพ” โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หรือ TUP-UBON เป็นตัวอย่างของโรงเรียนมัธยมคุณภาพประจำจังหวัดที่มีความน่าเชื่อถือ โดยเห็นได้จากการออกแบบหลักสูตรที่มีความหลากหลาย เพื่อรองรับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามฝากให้เน้นย้ำถึงหลักใหญ่ ของการพัฒนาโรงเรียนมัธยมคุณภาพประจำจังหวัด คือ ทำอย่างไรให้โรงเรียนมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดความเท่าเทียม มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เน้นผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้เรียน ซึ่งการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ ” รมว. ศธ.กล่าว

 

 
 
 
(ข่าวเดิมที่เกี่ยวข้อง)
 
 
แผนผังจราจรผู้เข้าร่วมงาน
“TUP-UBON : มิติใหม่ โรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษา”
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564
ณ โดมอนุสรณ์ 37 ปี ศรีปทุมพิทยาคาร

840 total views, 1 views today