เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ครองที่ประสงค์ให้นักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer

ด่วนที่สุด!!!!!!
ให้นักเรียนกรอกแบบสำรวจข้อมูล
เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
ภายในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ค่ะ
—————————————
แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี